Ryhmä Ympäristön huomioiminen
Rasti: 5/7

Pohjavesien suojelu

Työmaiden toiminta on järjestettävä siten, ettei aiheudu pohjaveden pilaantumista. Monet ympäristölupavelvolliset toimijat ovat velvollisia tarkkailemaan pohjaveden laatua ja/tai pinnankorkeutta. Tästä syystä työmaa-alueille ja niiden läheisyyteen on asennettava pohjaveden tarkkailuputkia.

Oikea tapa

Lupaehtojen mukaisesta tarkkailuvelvoitteesta on huolehdittava. Öljyjen ja kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa on oltava huolellinen. Öljy- ja kemikaalionnettomuuksissa on toimittava välittömästi ja estettävä vaikutukset pohjaveteen.

Väärä tapa

Vaaraa pohjavesille voi aiheuttaa muun muassa välinpitämättömyys ja huolimattomuus öljyjen ja kemikaalien käsittelyssä sekä vuotojen korjaamisessa.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 45

Vastuuyritys