Ryhmä Ympäristön huomioiminen
Rasti: 5/5

Lupahallinto

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Maa-ainesten, kuten soran ja kalliokiviaineksen ottaminen vaatii maa-ainesluvan. Kaikkeen uudisrakentamiseen, suurempiin peruskorjaushankkeisiin sekä rakennusten purkamiseen tarvitaan lupa. Lupia myöntävät esimerkiksi kunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaiset tai aluehallintovirastot. Muun muassa suurten kierrätys- (asfaltti, louhe, betoni) ja maa-ainestenottohankkeiden ympäristövaikutukset tulee arvioida ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa.

Oikea tapa

Kaikkien työntekijöiden täytyy olla tietoisia lupaehdoista. Lupaehtoja täytyy noudattaa. Pidä yllä hyviä naapurisuhteita ja pyri minimoimaan naapureille toiminnasta aiheutuva haitta.

Väärä tapa

Toiminta ilman lupia on lakienvastaista, ja laiminlyönneistä lupa-asioissa seuraa rangaistuksia ja jopa liiketoimintakielto.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 47

Vastuuyritys