Ryhmä Nostotöiden turvallisuus
Rasti: 6/6

Nostojen suunnittelu

Nostotöihin liittyvien vaaratekijöiden poistamiseksi varsinkin erityisen raskaiden tai muodoiltaan hankalien kappaleiden nostot on suunniteltava huolellisesti. Käytännössä tämä toteutuu parhaiten siten, että nostosta laaditaan kirjalliset yleisohjeet, jotka käydään läpi kaikkien nostoon osallistuvien kanssa ja varmistetaan, että kaikki ovat ymmärtäneet ja omaksuneet nämä ohjeet.

Oikea tapa

Ohjeiden laadinnassa on huomioitava ainakin:

-Nostettavan kappaleen paino, muoto ja nostoasento.

-Kappaleen painopisteen mukaiset kiinnityskohdat. (Mikäli painopistettä ei huomioida, voi kuormitus jakautua esim. monihaaraista nostoketjua tai teräsköyttä käytettäessä vain osalle haaroista. Taakan liukuminen on estettävä käyttämällä tarvittaessa nostopuomia.)

-Kappaleessa mahdollisesti olevat nostoapuvälineitä vahingoittavat terävät kulmat. (Käytettävästä nostoapuvälineestä riippumatta, on se suojattava terävältä kulmalta huolellisesti.)

-Liukumisen tai kaatumisen estämiseksi kappaleen mahdollinen tuenta ja kulkureitti.

-Mahdollisuuksien mukaan riittävä valaistus.

-Riittävä nostokorkeus ja tila nostettavan kappaleen ympärillä sekä turvallinen laskualusta.

-Kyseiseen nostoon parhaiten soveltuvat nostoapuvälineet.

Nostosta on aina tehtävä ns. koenosto, jolloin nosto pysäytetään heti kun taakka on irronnut alustalta ja tarkastetaan tasapaino ja kiinnitys.

Väärä tapa

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 90

Vastuuyritys