Ryhmä Ahtaassa, sortumavaarallisessa ja suljetussa paikassa työskentely
Rasti: 6/6

Pölyntorjunta

Lainsäädäntö (Vna 205/2009) on asettanut vaatimuksia rakennustyömaiden pölyntorjunnan suunnittelulle ja toteutukselle. Tavoitteena on, että rakennuskohteessa syntyvät epäpuhtaudet ja haitalliset aineet hengitysilmassa voidaan torjua mahdollisimman hyvin, eivätkä ilmateitse leviävät pölyt ja muut terveydelle vaaralliset aineet pääse työntekijöiden hengitykseen tai iholle. Pölyntorjunta on ennalta ehkäisevää terveyden varjelemista. Pölyntorjunnan suunnittelu on yksi rakennustyömaan tärkeistä työpaikkasuunnitelmista ja tarvittaessa seurannassa on käytettävä työhygieenisiä mittauksia pölyntorjunnan onnistumisen varmistamiseksi.

Oikea tapa

Pölyn muodostumisen estäminen on tärkein pölyntorjunnan keinoista. Koneissa ja laitteissa käytetään kohdepoistoa aina, kun se on mahdollista. Pölyn leviäminen estetään tarvittaessa suojaseinillä, osastoinnilla ja alipaineistuksella. Keskuspölyimurointijärjestelmä on pölyn kohdepoistossa tehokkain ja käyttökelpoisin. Pölyimureissa tulee olla HEPA H13-suodatin, joka poistaa paluuilmasta tehokkaasti pienet, näkymättömät pölyhiukkaset. Pölyävissä rakennustöissä käytetään aina normaalien henkilönsuojaimien lisäksi tarvittavaa suojausta pölyltä, vähintään P2-luokan hengityssuojaimia sekä suojavaatetusta ihoärsytyksen ennaltaehkäisemiseksi. Periaatteena työmaan kunnossapitotarkastuksissa on, että tarkasteltavalla alueella ei havaita työvaiheeseen kuulumatonta selvästi näkyvää pölyä.

 

Väärä tapa

Terveydelliset haitat:

-Rakennustyössä altistutaan mm. betoni-, kivi-, tiili-, puu- sekä eristevillapölylle. Betoni-, kivi- ja tiilipölyjen terveysvaikutuksia ovat hengitystie- ja ihoärsytys.

-Rakentamiseen liittyvästä pölystä suurin osa on betonipölyä, jossa yksi keskeinen vaaratekijä on kiviaineksissa ja mineraaleissa esiintyvä kvartsipöly eli kiteinen piidioksidipöly.

-Korjausrakentamisessa on lisäksi vaarana asbestin, kreosootin eli kivihiilipien sekä muiden pah-yhdisteiden, PCB:n ja lyijyn pitoisuudet, jotka tulee huomioida työkokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

-Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt hengitysilmalle eri pölyjen HTP-arvot (=haitalliseksi tunnettu pitoisuus), joita ei saa ylittää.

-Pölyä ei saa johtaa suodattamatta ulos silloin, kun se tarpeettomasti lisää ulkoilman pölykuormaa ihmisten hengitykselle tai rakennusten ilmanvaihdon tuloilma-aukkojen vaikutusalueilla.

Tulipalon ja pölyräjähdyksen vaara:

-Sahajauho, metallipöly tai hiili voi syttyä palamaan, kun pitoisuus on suuri.

-Pölyräjähdys syntyy, kun riittävä määrä hiukkasia suljetussa tilassa syttyy palamaan kipinästä tai liekistä.

-Peruskorjaustyömailla voi hienojakoisten täytteiden siirto imulaittein muoviputkissa aiheuttaa pölyräjähdyksen vaaran.

Muut haitat:

-Valmiissa rakenteissa ja koneissa epäpuhtaudet voivat aiheuttaa tilojen käyttäjillä terveysriskejä sekä laitteiden toimintahäiriöitä.

Lisätietoja

Turvapuistokierroksella rasti numero 66

Vastuuyritys